Objectius

Objectius Marc

1. Disposar d’un recurs al municipi que permet una atenció especialitzada en la prevenció de situacions de risc social en infants i adolescents i llurs famílies i que es troba dins el medi habitual del nen/a- adolescent.

2. Enfortir la intervenció socioeducativa del territori en el marc dels Serveis Socials Bàsics.

3. Disminuir, prevenir i evitar el deteriorament de situacions de risc a partir d’un procés d’acompanyament.

Objectius Generals del servei

 • Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat de cada noi/a, el desenvolupament de la socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics.
 • Compensar deficiències socioeducatives, adquirir aprenentatges i competències pròpies de l’edat.
 • Compensar dèficits en els aprenentatges bàsics i treballar per reduir el fracàs escolar.
 • Prevenir situacions de vulnerabilitat social en els participants oferint un espai obert on es treballin els processos de socialització i integració social.
 • Potenciar l’adquisició d’hàbits bàsics a partir del treball en la vida quotidiana.
 • Potenciar la integració de l’infant/ adolescent en activitats socials, lúdiques i/o esportives del seu entorn, amb la finalitat de treballar processos de normalització dintre del  mateix territori.
 • Oferir a les famílies un assessorament educatiu en relació a les carències detectades i la normalització educativa.
 • Treballar amb les famílies i els seus fills/es processos de socialització i integració social.

OBJECTIUS PER ÀMBITS

Àmbit d’intervenció amb els infants/ adolescents

 • Potenciar la integració a través d’activitats lúdiques, esportives, de grup i d’aprenentatges.
 • Ajudar a l’infant/ adolescent en el seu desenvolupament integral.
 • Ajudar que esdevinguin conscients i protagonistes de la seva pròpia història i situació.
 • Reforçar els aprenentatges bàsics adquirits al centre educatiu.
 • Fer un seguiment individual a partir de: PEI, acompanyament i entrevistes personals entre altres.

Àmbit d’intervenció amb les famílies

 • Acompanyar i conscienciar a les famílies per potenciar les seves funcions socialitzadores i educatives.
 • Proporcionar a les famílies una visió positiva del servei a partir del contacte personal perquè aquestes el considerin útil.
 • Donar suport a les famílies en la resolució de les dificultats.
 • Implicar a les famílies en l’assistència dels seus fills/es i en la tasca que es realitza al servei.

Àmbit d’intervenció en l’entorn proper

 • Treballar amb l’entorn on es desenvolupa la vida quotidiana dels participants (territorialitat i proximitat). Detectar necessitats del territori.
 • Treballar en xarxa: tenir en compte els serveis públics i les entitats del territori.
 • Derivar i integrar a recursos normalitzats del municipi.

Àmbit del propi servei

 • Normalitzar el servei fent-lo visible a través de la col·laboració i coordinació amb la resta de recursos municipals i entitats del municipi.
 • Utilitzar, respectar i potenciar l’ús del centre cívic com a espai de barri.
 • Establir bona relació amb altres serveis adreçats a la infància i adolescència.
 • Proporcionar estabilitat, constància i coherència al servei a través de la programació acurada d’activitats, la bona planificació, coordinació i avaluació.
 • Proporcionar un ambient agradable pels participants i les seves famílies perquè aquests se sentin ben acollits.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s